Dansk sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Dansk
efterår 2010

 

litteratur

overblik og baggrund

 • Allan Karker, Dansk i tusind år: Et omrids af sprogets historie (Modersmål-Selskabets årbog 1993). København: C. A. Reitzels Forlag, 1993 (2. udg. 2001) [grundbog]
 • Peter Skautrup, Det danske sprogs historie, bd. 1. Fra Guldhornene til Jyske Lov; bd. 2. Fra Unionsbrevet til Danske Lov; bd. 3. Fra Holbergs komedier til H. C. Andersens eventyr; bd. 4. Fra J. P. Jacobsen til Johs. V. Jensen; bd. 5. Registre. København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1944-1970
 • Allan Karker, Politikens sproghistorie. København: Politikens Forlag, 1996 [bearbejdet version af den tekst der findes i tidligere udgaver af Politikens nudansk ordbog]
 • Oskar Bandle et al. (red.), The Nordic languages: An international handbook of the history of the North Germanic languages, bd. 1-2 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of linguistics and communication science 22/1-2). Berlin / New York: W. de Gruyter, 2002-2005 [online-version tilgængelig via Det Kongelige Bibliotek for studerende ved KU: bd. 1; bd. 2]
 • Inge Lise Pedersen, »Det danske sprogsamfunds historie«. – Tore Kristiansen et al. (red.), Dansk sproglære, 205-242. [København]: Dansklærerforeningen, 1996

fonetik

 • Johannes Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1. Indledning; Tekstkildernes Lydbetegnelse; Vokalisme; bd. 2. Konsonantisme. København: J. H. Schultz / Akademisk, 1928-32
 • Skautrup 1944-70 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Bandle et al. (red.) 2002-5 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Aage Hansen, Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden, bd. 1. Vokalismen; 2. Konsonantismen. København 1962-71
 • Lars Brink & Jørn Lund, Dansk rigsmål: lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København, bd. 1–2. København: Gyldendal, 1975
 • Lars Brink & Jørn Lund, Udtaleforskelle i Danmark: aldersbestemte, geografiske, sociale. København: Gjellerup, 1974

morfologi

 • Johannes Brøndum-Nielsen,Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 3. Substantivernes Deklination; bd. 4. Adjektiver; Adverbier; Numeralier; bd. 5. Pronominer (under medv. af K. M. Nielsen & M. Stoklund); bd. 6. Verber I: De stærke Verber (under medv. af K. M. Nielsen); bd. 7. Verber II: De svage Verber; De præteriopræsentiske Verber (under medv. af K. M. Nielsen); bd. 8. Verber III: Konjungationsformernes Udvikling (under medv. af K. M. Nielsen). København: J. H. Schultz / Akademisk, 1935-73
 • Skautrup 1944-70 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Bandle et al. (red.) 2002-5 (se »overblik og baggrund« ovenfor)

syntaks

 • Skautrup 1944-70 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Bandle et al. (red.) 2002-5 (se »overblik og baggrund« ovenfor)

leksikon

 • Skautrup 1944-70 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Bandle et al. (red.) 2002-5 (se »overblik og baggrund« ovenfor)

ordbøger til ældre dansk

 • Ordbog over det danske Sprog (1700-1950). København: Gyldendal, 1918-56 · online-version
 • Otto Kalkar, Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-4. København, 1881-1907 · online-version
 • Aage Hansen, Sv. Eegholm-Pedersen & Christopher Maaløe (red.), Holberg-ordbog: ordbog over Ludvig Holbergs sprog, bd. 1-5. København: DSL, 1981-88
 • se også denne oversigt

etymologiske ordbøger

 • Niels Åge Nielsen, Dansk etymologisk ordbog. København: Danmarks Nationalleksikon, 1991 (4. udg., 2. opl.)
 • Jan Katlev, Politikens etymologisk ordbog. København: Politiken, 2000

personnavne

 • Eva Villarsen Meldgaard, Navnebogen (6. udg.). København: Aschehoug, 2007
 • Jan Katlev, Politikens etymologisk ordbog. København: Politiken, 2000

runeindskrifter

 • Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, bd. 1-3. København: Munksgaard, 1937-42
 • Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter: Lommeudgave. København: Munksgaard, 1942
 • Erik Moltke, Runerne i Danmark og deres oprindelse. København: Forum, 1976
 • Lena Peterson, Lexikon över urnordiska personnamn

de gamle landskabslove

 • Erik Kroman & Stig Iuul, Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk, bd. 1-3. København: Gad, 1945-48
 • Peter Skautrup, Den jyske Lov. Text med Oversættelse, Kommentar og Ordbog. 1941
 • Paul Diderichsen, Sætningsbygningen i Skaanske Lov, fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks. København: Munksgaard, 1941
 • Anders Bjerrum, Grammatik over Skånske Lov efter B 74. København: Gyldendal, 1966

danske dialekter

 • Bent Jul Nielsen & Karen Margrethe Pedersen, Danske talesprog: Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter. København: Gyldendal 1991
 • Knud Ringgård, Danske dialekter. København: Akademisk Forlag, 1973
 • Valdemar Bennike & Marius Kristensen, Kort over de danske folkemål, med forklaringer. København: Gyldendal, 1898-1912
 • dialekt.dk, især dialektkortet – med litteraturangivelser til de enkelte områder (vælg dialektprøve, vælg »mere om dialekten«)
 • Michael Ejstrups hjemmeside me-dialekt.dk
 • opslaget »danske dialekter« i denstoredanske.dk: giver et godt overblik

nordiske sprog

 • Bandle et al. (red.) 2002-5 (se »overblik og baggrund« ovenfor)
 • Einar Haugen, The Scandinavian languages: An introduction to their history. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1976
 • Iben Stampe Sletten (ed.), Nordens sprog med rødder og fødder. København: Nordisk Ministerråd, 2004 · online-version · pdf-version – især kapitlet »Nordiske sprog i fortid og nutid« af Arne Torp er nyttigt
 • Vikør, Lars S (1993): The Nordic languages. Their status and interrelations. Nordic Language Secretariat, Novus Press