Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция I: Преглед на курса
Слайдове

  • Представяне на курса
  • Цел на курса
  • Преглед на литературата
  • Преглед на лекциите

Подготовка