Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция IX: Художествено оформление на писмени работи (пак)
Слайдове (лекции VIII и IX)

  • Типографични въпроси
  • Презентации 1 и 2

Подготовка

  • Иво и Соня подготвят по една презентация (до 15 минути)

Линк