Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция V: Академичен стил. Формално оформление на текстове
Слайдове

  • Правопис, пунктуация
  • Презентации 3 и 4 с видео записи

Подготовка

  • Пламен и Ради подготвят по една презентация