Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция VIII: Художествено оформление на писмени работи
Слайдове (лекции VIII и IX)

  • Типографични въпроси

Подготовка

  • Няма подготовка